КАТЕДРА „ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ”

Ръководител катедра: проф. д-р Добринка Чанкова

Е- mail: chankova@law.swu.bg


Катедра „Публичноправни  науки” е най-голямата по числен състав в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”. Тя осигурява  обучението по фундаментални учебни дисциплини  в  специалностите  „Право“ и „Публична  администрация“, както и  по  редица дисциплини  в  специалностите „Национална  сигурност“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки  с обществеността“. Ресурсно  обезпечаваме  и  обучението по  много  магистърски  програми. В катедрата се обучават и над 15 редовни, задочни и докторанти  на  самостоятелна  подготовка.

Основен  приоритет  на  катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и практическа насоченост на обучението. За целта се  прилагат  най-съвременни  образователни  технологии, стимулира  се мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване равнището на научно - изследователската дейност е  друга  основна задача на катедрата. Това успешно се постига посредством сътрудничество на национално, европейско и глобално равнище, разширяване  е  задълбочаване на компетенциите  на  академичния състав, разработване на научни проекти,  публикационна  дейност и т.н.

Катедрата  издава  и електронното  списание „Право, Политика, Администрация“,  включено  в  Eвропейската референтна система за индексиране на научни списания   от  областта  на   хуманитаристиката   и социалните   науки ЕРИХ ПЛЮС.

 Академичен състав:

проф. дюн Костадин Бобев kbobev@law.swu.bg
проф. д-р Веселин Вучков vuchkov@law.swu.bg
проф. д-р Георги Близнашки g.bliznashki@law.swu.bg
проф. д-р Тенчо Колев tencho_kolev@law.swu.bg
доц. д-р Валентина Александрова aleksandrovavalentina@law.swu.bg
доц. д-р Веселина Бучкова veselina.kanatova@gmail.com
доц. д-р Манол Станин stanin@law.swu.bg
доц.д-р Юлиана Матеева juliana_mateeva@law.swu.bg
доц. д-р Маргарита Чешмеджиева margo@law.swu.bg
гл.ас.д-р Весела Мирчева v.mircheva@law.swu.bg
гл. ас. д-р Георги Михайлов mihaylov@law.swu.bg
гл. ас. д-р Гергана Андонова gergana_andonova@law.swu.bg
гл. ас. д-р Надежда Кръстева nkrusteva@law.swu.bg
ас.д-р Александър Цеков tsekov@law.swu.bg
ас. д-р Ралица Войнова rmv77@law.swu.bg
ас.д-р Ана Стоилова anastoilova_@abv.bg 
ас. Албена Иванова
Велислав Юруков - докторант
Деница Урумова - докторант
Иван Аврамов- докторант
Петър Балджиев - докторант
Христина Богия - докторант
Джорджия Папучарова - докторант
Даниела Атанасова - докторант

Последно модифициране: вторник, 13 ноември 2018, 10:02