Обучение по защита правата на жертвите на престъпления и възстановително правосъдие.

        На 19.06.2014г.  Правно-историческият  факултет  на  ЮЗУ „Н. Рилски”  бе  домакин на  обучение по  защита  правата  на  жертвите на  престъпления  и  възстановително правосъдие. Обучението  бе  в  рамките  на  международния проект  по  програма „Наказателно правосъдие” на ЕС  на  тема: ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В ЕВРОПА: ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ,  осъществяван  от учени  от академични  институции  от  Великобритания, България, Холандия, Германия и Гърция.  От  българска  страна   участник в проекта  е  проф. д-р  Добринка Чанкова.

1

              В  рамките  на проекта, чиято  основна цел е  създаване  на  условия  за  имплементиране на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления,  са  разработени  помощни материали за  жертви и професионалисти, чието  апробиране  бе  предмет на  обучението. Гост-лектори  бяха  Ben Lyon   и Grace Loseby  от Independent  Academic Research  Studies-London координатор на проекта.  

2

      Обучението  премина  изключително  успешно  и получи  положителна  оценка  от  участниците.  На студентите  бяха  връчени  сертификати.

 On 19 June 2014 the  Faculty  of  Law  and  History  at  South-West  University “N. Rilski” hosted  training  on  protection of crime  victims’ rights  and restorative justice. The  training  was  organized  in  the  frames  of the  international  project  under  EU “Criminal Justice” Programme, entitled “Restorative Justice in Europe: Safeguarding Victims and Empowering Professionals” and carried  out by scientists  from  academic institutions  from  the  UK, Bulgaria,  the Netherlands, Germany and  Greece.  From Bulgarian  side the  participant  is  Prof. Dr Dobrinka Chankova.

       During  the project whose  main  objective  is creation of  conditions  for  implementation  of  the Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime,  work  packages  for victims  and  professionals  have been  elaborated. They  have  been piloted during  the  training. Guest-lecturers  were    Ben Lyon   и Grace Loseby  from  Independent  Academic Research  Studies-London - project  coordinator.

            The  training was  very  successful  and was  positively evaluated  by  the  participants  who  received  certificates.

3

Последно модифициране: понеделник, 23 юни 2014, 10:58