Деканът на Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” проф. д-р Габриела Белова и гл. ас. д-р Гергана Георгиева участваха в XX научна конференция на тема „Обучение, базирано на знания”, която се проведе в Сибиу, Румъния

.1

Военната академия на сухопътните войски „Николай Балческу” бе домакин на XX Международна научна конференция, организирана под егидата на Националната организация на научните изследвания, наречена „Обучение, базирано на знание”.

В конференцията взеха участие 282 представители от институции на висшето образование и изследователски центрове в Румъния, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Австрия, България, Португалия, Камбоджа и Съединените американски щати със 194 автори на статии.  

2

Томсън Ройтерс ISI индексирането на предишните издания на конференцията, качеството на докладите, представяни всяка година, голямото участие и безупречната организация, правят събитието известно и признато в целия свят, допринасящо за развитието на високи постижения в областта на научните изследвания.

 The Dean of the Law and History Faculty at the South-West University ‘Neofit Rilski’ Prof. Gabriela Belova, Phd and Head Assistant Gergana Georgieva, PhD participated in the scientific conference “The Knowledge-Based Organization”, XXth Anniversary Edition, held in Sibiu, Romania.
The "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy hosted the XXth International Scientific Conference, organized under the auspices of the National Authority for Scientific Research, entitled the Knowledge-Based Organization. 
The Conference was attended by 282 participants, from institutions of higher education and research centres from Romania, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Austria, Bulgaria, Portugal, Cambodia and the United States of America. There were authors of 194 papers.
The Thomson Reuters ISI indexing of the previous editions of the Conference, the quality of the papers presented every year, the large participation and the impeccable organization have made the event known and recognized throughout the world, contributing to the development of excellence in the field of research.

Последно модифициране: четвъртък, 19 юни 2014, 16:32