С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

             Писменият държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на 25 октомври 2017 г. /сряда/ от 9.00 часа  в Учебен корпус №1 в зала АУЛА и Учебен корпус № 6 в зала Аудиторим и зала етаж 4 на АУБ до Синя зала.

           Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

          По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

  • Закон за административните нарушения и наказания;
  • Административнопроцесуален кодекс;
  • Закон за данък върху добавената стойност;
  • Закона за защита на потребителите;
  • Закон за общинската собственост;
  • Закон за местното самоуправление и местната администрация;
  • Закон за комисията за финансов надзор;
  • Закон за защита на класифицираната информация.

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

 Устният изпит ще се проведе на 26 и 27 октомври 2017 г. по разпределение по групи и дати в Учебен корпус № 6.

 Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на 25 октомври 2017 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на факултета.

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

Последно модифициране: петък, 20 октомври 2017, 14:15