С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

             Писменият държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на 14 ноември 2018 г. /сряда/ от 9.00 часа  в Учебен корпус № 6 - в зали №№ 6305, 6311, 6312, 6313 и 6314.

           Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

          По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

  • Административнопроцесуален кодекс (АПК).
  • Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).
  • Закон за общинската собственост.
  • Важно: Извадка от Закона за ветеринарномедицинската дейност ще се предоставя в деня на писмения изпит по Публичноправни науки от квесторите в залите.

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

 Устният изпит ще се проведе на 15 и 16 ноември 2018 г. по разпределение по групи и дати в Учебен корпус № 6.

 Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на 14 ноември 2018 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на факултета /http://www.law.swu.bg/

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

Последно модифициране: петък, 9 ноември 2018, 13:34