С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

             Писменият държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на 19 април 2018 г. /четвъртък/ от 9.00 часа  в Учебен корпус № 6 - в зали №№ 6313 и 6314.

           Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

          По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

  • Закон за административните нарушения и наказания;
  • Административнопроцесуален кодекс;
  • Закон за движение по пътищата;
  • Закон за гражданската регистрация;
  • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

 Устният изпит ще се проведе на 20 април 2018 г. по разпределение по групи в Учебен корпус № 6.

 Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на 19 април 2018 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6.

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

Последно модифициране: четвъртък, 12 април 2018, 16:09