С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

             Писменият държавен изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на 21 март 2018 г. /сряда/ от 9.00 часа  в Учебен корпус №6 в зали №№ 6313, 6314, 6301 и 6305.

           Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

          По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

  • Закон за задълженията и договорите;
  • Закон за собствеността;
  • Търговски закон;
  • Закон за наследството;
  • Семеен кодекс;
  • Гражданскопроцесуален кодекс.

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

 Устният изпит ще се проведе на 22 и 23 март 2018 г. по разпределение по групи и дати в Учебен корпус № 6.

 Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на 21 март 2018 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на факултета.

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

Последно модифициране: петък, 16 март 2018, 09:58