Държавни изпити за специалност “Европеистика” за уч. 2017/2018 г.

За ОКС „бакалавър” Предварителна сесия Редовна сесия Час, зала
1. Държавен изпит по специалността 28 юни 2018 г. 3 октомври 2018 г. от 9.30 ч., УК-6
Защита на дипломни работи 28 юни 2018 г. 3 октомври 2018 г. от 9.30 ч., УК 6
2. Английски език

25 юни 2018- писмен
26 юни 2018 -устен

26 септември 2018 - писмен
27 септември 2018 - устен
8.30 ч. УК-1 зала 470
3.

Немски език
Френски език
Руски език

10 юли 2018 - писмен
11 юли 2018 - устен

18 септември 2018- писмен
19 септември 2018 - устен
8.30 ч. УК-1 зала 470

Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити и предаване на дипломните работи от 13 до 19 юни 2018 г.

Дипломните работи се предават в един екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител /CD-R/

Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити и предаване на дипломните работи от 11 до 14 септември 2018 г.

Дипломните работи се предават в един екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител /CD-R

За ОКС „магистър” Предварителна сесия Редовна сесия Час, зала
1. Защита на дипломни работи 28 юни 2018 3 октомври 2018 г. 9.30 ч. УК-6

Срок за подаване на молби и предаване на дипломните работи от 13 до 19 юни 2018 г. Дипломните работи се предават в един екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител /CD-R/.

Срок за подаване на молби и предаване на дипломните работи от 11 до 14 септември 2018 г.

Дипломните работи се предават в един екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител /CD-R/.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молба образец се закупува от ксерокса. Попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел.

Последно модифициране: вторник, 25 септември 2018, 16:23