Държавни изпити за специалност “Европеистика” за уч. 2016/2017 г.

За ОКС „бакалавър” Поправителна сесия Час, зала
1. Държавен изпит по специалността 8 февруари 2018 9.00 ч., УК-6
Защита на дипломни работи 8 февруари 2018 9.00 ч., УК 6
2. Английски език

5 февруари 2018- писмен
6 февруари 2018 -устен

8.30 ч. УК-1 зала 470
3.

Немски език
Френски език
Руски език

12 февруари 2018

8.30 ч. УК-1 зала 470

Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити  и предаване на дипломните работи от 29  до 31 януари 2018 г.

Дипломните работи се предават в един екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител /CD-R/

 

За ОКС „магистър” Поправителна сесия Час, зала
1. Защита на дипломни работи 8 февруари 2018 9.00 ч. УК-6

Срок за подаване на молби и предаване на дипломните работи  от 29  до 31 януари 2018 г.                   

Дипломните работи се предават в един екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител /CD-R/.                                          

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молба образец се закупува от ксерокса. Попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. 

 

Последно модифициране: четвъртък, 21 декември 2017, 13:22