Държавни изпити за специалност “Публична администрация” за уч. 2016/2017 г.

За ОКС „бакалавър” Поправителна сесия Час, зала
1. Публичноправни науки и управление на публичната дейност 8 февруари /четвъртък/ 2018 г.

Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити от 24 януари до 31 януари 2018 г.

За ОКС „магистър” Поправителна сесия Час, зала
1. Защита на дипломни работи                                          15 февруари /четвъртък/2018 г.

Срок за подаване на молби и предаване на дипломните работи от 24 януари до 31 януари 2018 г.                                                            

Дипломните работи се предават в един екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител /CD-R/.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа  е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молба - образец се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие Таня Тодорова.
Заверената в учебен отдел молба за ОКС «Бакалавър» се подава при  г-жа Радослава Кирова, а за ОКС „Магистър „ при г-жа Димитрина Китанова / секретар катедра „Национална сигурност  и  публична администрация“

Начало на провеждане на държавният изпит и защита на дипломна работа – 8.30 часа

Залата, в  която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информацинното табло във факултета.

Последно модифициране: сряда, 7 февруари 2018, 14:26