Държавни изпити за специалност “Публична администрация” за уч. 2017/2018 г.

За ОКС „бакалавър” Предварителна сесия Редовна сесия
Час, зала
1. Публичноправни науки и управление на публичната дейност 3 юли /вторник/ 2018 г. 18 септември /вторник/ 2018 г.
Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити от 18 юни /понеделник/ до 26 юни /вторник/ 2018 г. Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити от 10 септември /понеделник/ до 12 септември /сряда/ 2018 г.

За ОКС „магистър” Предварителна сесия Редовна сесия Час, зала
1. Защита на дипломни работи                                          26 юни /вторник/ 2018 г. 25 септември /вторник/ 2018 г.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломните работи от 6 юни /сряда/ до 13 юни /сряда/ 2018 г.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломните работи от 10 септември /понеделник/ до 13 септември /четвъртък/ 2018 г.

 Дипломните работи се предават в един екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител /CD-R/.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа  е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молба - образец се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие Таня Тодорова.
Заверената в учебен отдел молба за ОКС «Бакалавър» се подава при  г-жа Радослава Кирова, а за ОКС „Магистър „ при г-жа Димитрина Китанова / секретар катедра „Национална сигурност  и  публична администрация“

Начало на провеждане на държавният изпит и защита на дипломна работа – 8.30 часа

Залата, в  която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информацинното табло във факултета.

Последно модифициране: вторник, 17 април 2018, 13:49