От 3-ти до 9-ти юни 2018 г. преподаватели от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” изнесоха цикъл от лекции в Природо-хуманитарния университет в гр. Шедълце, Полша.

Проф. д-р Габриела Белова - Декан на ПИФ представи основните моменти на общия регламент за защита на личните данни, който влезе в сила на 25 май 2018 г., и някои предизвикателства и правни проблеми в дигиталната среда.

Гл. ас. д-р Гергана Георгиева взе участие като лектор по програма Еразъм+ и се срещна със студенти и докторанти от Института по история и международни отношения, с който Югозападният университет „Неофит Рилски“ има сключен договор за сътрудничество. Лекциите бяха посветени на членството на Република България в Европейския съюз и българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В рамките на посещението се състояха редица срещи с проф. д-р Станислав Ячински - Декан на Института по история и международни отношения, проф. д-р Ярослав Цабай - Директор на Института по история и международни отношения, проф. д-р Сергей Леончик, който беше лектор по Еразъм+ в ПИФ през месец септември 2017 г., г-жа Катаржина Максимчук - главен редактор на списание История и свят, проф. д-р Мария Старнавска, която е специалист в областта на Средновековната история, докторанти и студенти от различни специалности и курсове.

Работната програма бе наситена с обмяна на информация с представители на международния отдел във връзка с бъдещето развитие на сътрудничеството между ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград и Природо-хуманитарния университет в гр. Шедълце, Полша.

 

From June 3rd to June 9th, 2018, lecturers from the Faculty of Law and History of the South-West University “Neofit Rilski” delivered a series of lectures at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland.

Prof. Gabriela Belova, PhD - Dean of the Faculty of Law and History - presented the main points of the General Data Protection Regulation that came into force on 25 May 2018 as well as some challenges and legal issues within the digital environment.

Chief Assist. Gergana Georgieva, PhD took part as an Erasmus+ lecturer and had meetings with students and PhD students from the Institute of History and International Relations, with which the South-West University "Neofit Rilski" has signed a cooperation agreement. The lectures were devoted to the membership of the Republic of Bulgaria in the European Union and the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union.

Several meetings were held with prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, Dean of the Institute of History and International Relations, prof. dr hab. Jarosław Cabaj, Director of the Institute of History and International Relations, prof. dr hab. Sergiusz Leończyk, who was an Erasmus+ lecturer at the Faculty of Law and History in September 2017, Ms. Katarzyna Maksymiuk - Editor-in-Chief of History and the World Journal (Historia i Świat), prof. dr hab. Maria Starnawska, a specialist in Medieval History, PhD students and students from different majors and courses.

The work program was fraught with information exchange with representatives of the International Office related to the future development of the cooperation between the South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad and the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland.

 

Последно модифициране: вторник, 12 юни 2018, 18:29