Държавни изпити за специалност “Национална сигурност” за уч. 2016/2017 г.

За ОКС „магистър” Поправителна сесия Час, зала
1. Защита на дипломни работи 15 февруари /четвъртък/ 2018 г

Срок за подаване на молби и предаване на дипломните работи от 24 януари до 31 януари 2018 г.

Дипломните работи се предават в един екземпляр на хартиен носител и един на електронен носител /CD-R/.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молба - образец се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие Таня Тодорова.
Заверената в учебен отдел молба за ОКС «Бакалавър» се подава при г-жа Радослава Кирова, а за ОКС „Магистър „ при г-жа Димитрина Китанова / секретар катедра „Национална сигурност и публична администрация“

Начало на провеждане на държавният изпит и защита на дипломна работа – 8.30 часа

Залата, в която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информацинното табло във факултета.

Последно модифициране: вторник, 19 декември 2017, 14:56