Москва, Русия

От 6-ти до 8-ми април 2017 г. преподаватели от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” взеха участие в Международна научно-практическа конференция на тема „Бъдещето на международното икономическо право“ в гр. Москва, Русия, което се осъществи в рамките на проект по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. Конференцията бе част от IV Московски юридически форум, който се проведе в Московския държавен юридически университет „О. Е. Кутафин” (МГЮА). Присъстваха над 600 участника от Русия, САЩ, Германия, Чехия, Италия, Виетнам и България. В състава на делегацията от ПИФ бяха включени проф. д-р Габриела Белова, Декан на ПИФ, гл. ас. д-р Гергана Георгиева и ас. д-р  Йосиф Кочев, които представиха доклади по покана на тема:

• Некоторые проблемы, связанные с мигрантами без документов (Някои проблеми, свързани с мигранти без документи) с автори проф. д-р Габриела Белова и доц. д-р Николай Марин;

• Some Legal and Ethical Concerns Related to the New Research and Technological Development (Някои правни и етични въпроси, свързани с развитието на новите научни изследвания и технологии) с автори гл. ас. д-р Анна Христова и гл. ас. д-р Гергана Георгиева;

• Some Issues Concerning the Digital Single Market’s Implementation in the EU (Някои проблеми, засягащи прилагането на единния цифров пазар в ЕС) с автор ас. д-р Йосиф Кочев.

Работната програма бе наситена със срещи, обмяна на информация и планиране на бъдещо сътрудничество. Бяха уговорени конкретните параметри на проекти между Правно-историческия факултет и юридическите факултети на Московския държавен юридически университет „О. Е. Кутафин”, Московския държавен университет „Ломоносов”, Казанския (Приволжки) федерален университет и др.

 

From 6th to 8th April 2017 lecturers of the Faculty of Law and History of the South-West University “Neofit Rilski” participated in the International Scientific-Practical Conference entitled “The Future of International Economic Law“ in Moscow, Russia, which was realized within the project under the Ordinance on the conditions and procedures for the assessment, planning, allocation and expenditure of funds from the state budget to finance the inherent for state universities scientific or creative and artistic activities. The conference was part of the IV Moscow Legal Forum, which was held at the Moscow State Law University “O. E. Kutafin” (MGUA). Over 600 participants from Russia, USA, Germany, the Czech Republic, Italy, Vietnam and Bulgaria took place in the forum. The delegation from the Faculty of Law and History included Prof. Gabriela Belova, PhD - Dean of the Faculty of Law and History, Chief. Assist. Gergana Georgieva, PhD and Assist. Prof. Yosif Kochev, PhD who presented papers at the invitation of the university on the following topics:

• Некоторые проблемы, связанные с мигрантами без документов (Some Remarks about the Issue of Undocumented Migrants) authored by Prof. Gabriela Belova, PhD and Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD;

• Some Legal and Ethical Concerns Related to the New Research and Technological Development authored by Chief Assist. Anna Hristova, PhD and Chief Assist. Gergana Georgieva, PhD;

• Some Issues Concerning the Digital Single Market's Implementation in the EU authored by Assist. Prof. Yosif Kochev, PhD.

The work program was fraught with meetings, exchange of information and plans for future cooperation. There have been negotiated specific parameters of projects between the Faculty of Law and History and the legal faculties of Moscow State Law University “O. E. Kutafin“, Lomonosov Moscow State University, Kazan (Volga region) Federal University, etc.

Последно модифициране: четвъртък, 13 април 2017, 11:28