РАЗШИРЯВАМЕ  СЪТРУДНИЧЕСТВОТО  ПО  ПРОГРАМАТА  ЕРАЗЪМ+

 От 2 до 7  април 2017 г. проф. Karima SELMAOUI от   Ibn Tofail University, Kenitra, Мароко,   осъществи  преподавателска  мобилност  по  Програмата  Еразъм+  в  ЮЗУ „Н.Рилски“.  Тя изнесе  лекции по биоетика  и човешки  права в  Правно-историческия  факултет. Лекциите  бяха  посрещнати  с  голям  интерес, тъй като  науката в  Мароко  съществено  е напреднала  в тези  направления.

Партньорството  с  университета  в  Мароко  е ново  и  това  е  първата  визита за  обмен. Същевременно, то  е много  обещаващо, тъй  като мароканският  университет  е  един  от най-бързо развиващите  се не  само  в Африка,  а  и  в  по-широк  аспект. В него  се  осъществяват научни  изследвания  по  най-модерните  теми и се  използват  най-новите  образователни  технологии.


   

Проф. Karima SELMAOUI  се  срещна със  зам.-ректора  проф.д-р  Георги  Апостолов,  с  началника  на  отдел „Международни програми и сътрудничество“ проф.д-р Добринка Георгиева, с декана  на Правно-историческия  факултет  проф.  д-р  Габриела  Белова и със  зам.-декана  доц.д-р  Николай  Марин.  Набелязани  бяха  много  области  от  общ  интерес и направления за  разширяване на сътрудничеството.

  

 

ENLARGEMENT  OF  THE  COOPERATION  UNDER  ERASMUS+  PROGRAMME

 

From 2nd till 7th  April 2017 Prof. Karima SELMAOUI from   Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco, realized teacher’s mobility under ERASMUS+ Programme at SWU “N. Rilski”. She  lectured on bioethics  and  human rights at Law  and  History Faculty. Her  lectures were  highly admired   as science in  this  directions  in Morocco is  very  advanced.

The  partnership  with  the  university  in Morocco  is   new  and  this  is  the  first visit  for exchange. At  the  same  time,  it  seems  quite  promising,  as  the Moroccan  university  is  one  of  the  fast developing  not only  in  Africa but  in a  wider aspect. The  research  carried  is on the  most vanguard  themes  and  the  newest  educational  technologies  are  used.

Prof. Karima SELMAOUI  had  meetings with  the  Vice-rector Prof. Dr Georgi Apostolov, the  Chief  of the Department  for  International Programmes  and Cooperation Prof. Dr Dobrinka Georgieva,  the Dean  of  Law  and History  Faculty Prof. Dr Gabriela Belova  and Vice-dean  Assoc.Prof. Dr Nikolay Marin.  Many  areas  of  common  interest and perspectives  for  enhancement  of  the  cooperation  were  envisaged.

Последно модифициране: понеделник, 10 април 2017, 16:05