Катедра национална сигурност и публична администрация

КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Ръководител катедра: проф. д.н. ген. майор Валери Лазаров

E-mail: valeri_lazarov@law.swu.bg


 Тя осигурява  обучението по фундаментални учебни дисциплини  в  специалностите  „Национална сигурност“ и „Публична  администрация“, ОКС „Бакалавър“, както и в акредитираните в ОКС „Магистър“ програми „Национална сигурност“, „Мениджмънт на извънредните ситуации“, „Управление на човешките ресурси“, „Данъчна администрация“, „Териториална администрация“ и „Здравен мениджмънт“.

Преподавателския състав на катедрата обезпечава и  редица дисциплини  в  специалностите „Право“, „Международни отношения“,  „Европеистика“ и „Връзки  с обществеността“.

В катедрата се провежда обучение в ОНС „Доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт в публичния сектор/“, в която вече се обучават  двама редовни докторанти , както и двама докторанти на самостоятелна  подготовка.

Основен  приоритет  на  катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и разширяване на практическата насоченост на обучението.

В процеса на обучение се използват съвременни  технологии и новаторски педагогически методи и техники, както и се стимулира мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване качеството на научно - изследователската дейност е  съществена задача на катедрата. Тя се реализира чрез различни форми на сътрудничество на европейско и национално равнище, реализация на научни проекти, изготвяне на публикации и т.н.

 Академичен състав

Проф. д.н. Валери Лазаров valeri_lazarov@law.swu.bg
Проф. д.н. Любомир Тимчев l_tim4ev@law.swu.bg
Проф. д.н. Стойко Стойков stojkods@law.swu.bg
Доц. д-р Валентин Василев valyo@law.swu.bg
доц.д-р Симо Михов
Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска kresnaliyska@law.swu.bg
Гл.ас. д-р Олга Чорбаджийска olgachorbadjiiska@law.swu.bg
Ас. д-р Снежана Димитрова s.dimitrova@swu.bg
проф. д.ик.н. Стефан Симеонов, Хон.преп.
доц. д-р Димитър Недевски, Хон.преп.
доц. д-р Петър Маринов, Хон.преп.
доц. д-р Тотко Симеонов, Хон.преп.
доц. д-р Галин Иванов, Хон.преп.
д-р Мирослав Димитров, Хон.преп.
д-р Цветелина Бельовска, Хон.преп. cvetelina_belyovska@law.swu.bg
Ваня Пецанова - докторант
Милка Николова - докторант
х.ас. Костадин Георгиев - докторант
Д-р Васил Василев - докторант
Цветлин Киров - докторант

Последно модифициране: сряда, 21 ноември 2018, 15:19