Катедра национална сигурност и публична администрация

КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Ръководител катедра: проф. д.н.  ген. майор Валери Лазаров


Катедра „НСПА” е най-новата катедра в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, създадена с решение на Академичния съвет на ЮЗУ протокол № 8 от 29.06.2016 г.

Тя осигурява  обучението по фундаментални учебни дисциплини  в  специалностите  „Национална сигурност“ и „Публична  администрация“, ОКС „Бакалавър“, както и в акредитираните в ОКС „Магистър“ програми „Национална сигурност“, „Мениджмънт на извънредните ситуации“, „Управление на човешките ресурси“, „Данъчна администрация“, „Териториална администрация“ и „Здравен мениджмънт“.

Преподавателския състав на катедрата обезпечава и  редица дисциплини  в  специалностите „Право“, „Международни отношения“,  „Европеистика“ и „Връзки  с обществеността“.

В катедрата се провежда обучение в ОНС „Доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт в публичния сектор/“, в която вече се обучават  двама редовни докторанти , както и двама докторанти на самостоятелна  подготовка.

Основен  приоритет  на  катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и разширяване на практическата насоченост на обучението.

В процеса на обучение се използват съвременни  технологии и новаторски педагогически методи и техники, както и се стимулира мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване качеството на научно - изследователската дейност е  съществена задача на катедрата. Тя се реализира чрез различни форми на сътрудничество на европейско и национално равнище, реализация на научни проекти, изготвяне на публикации и т.н.

 Академичен състав

Проф. д.н. Валери Лазаров valeri_lazarov@law.swu.bg
Проф. д-р Владко Иванов vlad_ivanov@law.swu.bg
Проф. д-р Любомир Тимчев l_tim4ev@law.swu.bg
Проф.  Стойко Стойков stojkods@law.swu.bg
Доц. д-р Валентин Василев valyo@law.swu.bg
Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска kresnaliyska@law.swu.bg
Ас. д-р Олга Чорбаджийска olgachorbadjiiska@law.swu.bg
Ас. д-р Снежана Димитрова s.dimitrova@swu.bg
Хон.преп. д-р Петър Маринов
Стефан Новоселски - докторант
Мила Соколова - докторант
Петър Арабаджийски - докторант
Цветелина Бельовска - докторант
Милка Николова - докторант
Костадин Геортиев - докторант
Последно модифициране: четвъртък, 23 февруари 2017, 10:14