С научна  сесия  бе отбелязана 25-годишнината  на Правно-историческия факултет

  На 18.11.2016 г. бе  проведена Заключителната  научна сесия   „Правата на  човека и сигурността в съвременния  свят"  по  Проект RP-B1/16  по  Наредба  №  3  „Високоспециализирани  научни  изследвания  в  актуални  направления на   защитата на  правата на   човека“.  Тя бе посветена  и  на 25-годишнината  на Правно-историческия факултет.

 Участниците в сесията  дискутираха  актуални проблеми  на   правата на  човека  и сигурността.  Специален  акцент  бе  поставен  на  проблемите, свързани с лицата без гражданство, мигрантите  и бежанците, жертвите на престъпления, равенството между половете  и недискриминацията.  Специфично  за проекта,  ръководен  от  проф. д-р  Добринка  Чанкова, е широкото  участие на  студенти  и докторанти,  както  в  изследователската  част,  така  и  в  презентациите.

Получени бяха поздравителни адреси от Александър Арабаджиев, съдия в Съда на Европейския съюз, доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, Висшия съдебен съвет  и   академични  институции. Сесията премина  в изключително приятна  творческа  атмосфера. 

--------------------

Scientific Session Marked the 25th Anniversary of Law and History Faculty
On 18 November 2016 the final scientific session "Human rights and security in the modern world" in the  frames of  the Project RP-B1 / 16  "Highly specialized research in modern fields  of human rights protection" was held.  The session was  also  dedicated to the 25th anniversary of Law and History Faculty.

The participants in the session discussed the current issues of human rights and security. A special emphasis was placed on problems related to non-citizenship persons, migrants and refugees, victims of crime, gender equality and non-discrimination. A  specificity  for  the project led by Prof. Dr. Dobrinka Chankova is  the broad participation of undergraduate students  and  PhD candidates, both in research and  presentations.

Congratulatory letters have been  received from Alexander Arabadzhiev, a judge at the Court of Justice of  the  EU, Assoc. Prof. Dr. Ana Dzhumalieva, chairperson of the Commission for Protection against Discrimination, the Supreme Judicial Council and academic institutions. The session went in  an extremely pleasant creative atmosphere.

Последно модифициране: понеделник, 21 ноември 2016, 08:40