Среща на представители на Фондация „Джовани  и Франческа Фалконе“ със  студенти по повод връчването на годишните награди на магистрати и полицаи

На 25 октомври 2016 г., по повод връчването на годишните награди на Община  Благоевград на магистрати и полицаи „Джовани Фалконе“,  в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ гостуваха г-н Леонардо Гуарнота и г-жа Лоредана Интроини - представители на Фондация „Джовани и Франческа Фалконе“.

Г-н Гуарнота е един от видните магистрати в Италия, който е работил рамо до рамо с известните „ловци на мафията“ Джовани Фалконе и Паоло Борселино и е бил част от тяхната дългогодишна борба срещу престъпността.

 
 

Проф. д-р Добринка Чанкова и Деканът на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова заедно с гостите проведоха среща-дискусия със студенти от факултета на тема „Законите или личностите чрез законите са реалната защита на обществото от организираната престъпност и мафията?“.

Проф. д-р Чанкова представи основните моменти от живота и делото на двамата велики италиански магистрати Джовани Фалконе и Паоло Борселино, чиято борба срещу мафията придобива световна известност, а тяхната смърт – предизвиква широк обществен отзвук и реформи в съдебната система на Италия.


  

Студентите имаха уникалната възможност да зададат своите въпроси относно състоянието на италианското правосъдие, както и да получат ценни съвети и да почерпят опит от първоизточника за това как се води такава борба срещу престъпността и как се отстояват идеалите на правосъдието.

 

Галина Писарска-студент

 

Meeting of representatives of the "Giovanni and Francesca Falcone" Foundation with students on the occasion of the annual awards of magistrates and policemen

On the 25th of October 2016, on the occasion of the annual awards of Blagoevgrad Municipality for magistrates and police officers “Giovanni Falcone”, Law and History Faculty of the South-West University "Neophyte Rilski" was visited by Mr. Leonardo Guarnotta and Ms. Loredana Introini - representatives of the Foundation "Giovanni and Francesca Falcone." Mr. Guarnotta is one of the prominent magistrates in Italy, who worked alongside the famous "mafia hunters" Giovanni Falcone and Paolo Borsellino and was part of their long struggle against crime.

Prof. Dobrinka Chankova, PhD, and the Dean of the Law and History Faculty Prof. Gabriela Belova, PhD, with guests held a discussion with students on  the  theme: "Laws or individuals through the laws are the real protection of public from organized crime and mafia?". Prof. Chankova, PhD, presented the highlights from the life and work of the two great Italian magistrates Giovanni Falcone and Paolo Borsellino, whose fight against the mafia gained world renown and  their deaths caused wide public response and judicial reforms in Italy. Students had the unique opportunity to ask questions about the state of Italian justice, to receive valuable advices and to learn firsthand experience of how to lead such a fight against crime and how to defend the ideals of justice.

 

Galina Pisarska - student

Последно модифициране: събота, 29 октомври 2016, 21:47