Проект „Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение“

Преподаватели от Стопански и Правно-исторически факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“- Благоевград участват в проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА УСПЕШНО УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЕМЕЕН БИЗНЕС ЧРЕЗ КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ“ (“MAKING FAMILY BUSINESS TRANSFERS SUCCESSFUL THROUGH EDUCATION AND TRAINING”) с акроним Success…ion, съфинансиран по Програма Еразъм+ на Европейската комисия. Проектът стартира в края на 2015 г. и ще приключи в края на август 2017 г.

Проектът е координиран от Ямболската търговско-промишлена камара в България. Проектният екип включва общо девет партньори от България, Испания, Германия, Гърция и Кипър. Партньори по проекта са:

Име на партньорите страна град
1 Ямболската търговско-промишлена палата България Ямбол
2 Бизнес информационен и консултантски център – Сандански България Сандански
3 Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград България Благоевград
4 Militos Consulting S.A. Гърция Атина
5 North Tree ltd, Гърция Солун
6 Knowl Social Enterprise for Education and Lifelong Learning (KNOWL) Гърция Атина
7 R&DO Limited Кипър Кипър
8 Fundación General Universidad de Granada Empresa (FGUGREM) Испания Андалусия
9 Universitaet Trier Германия Трир

Тези организации съчетават опит в сферата на професионалното обучение, бизнес и предприемаческите консултации, изследванията и академичните знания, електронното обучение и обучението на възрастни, предоставянето на технически решения в образованието и обучението.

Проектът има за цел да установи нуждите на различните поколения от професионално обучение при препредаване на семейния бизнес от едно поколение на друго в условията на общия Европейски пазар, както и нуждите от нови знания на консултантите на семейни бизнеси, които биха могли да се използват при осъществяването на този процес.  

Включени в проекта дейности: изследване за състоянието на семейния бизнес във всяка една страна от консорциума и Европа, отчет относно нуждите от съвременни форми на професионално обучение за участниците в различни типове семейни бизнеси, изготвяне на наръчник за предаването на семейния бизнес от едно поколение на друго, разработването на виртуално обучение, разработване на онлайн база данни с информация относно препоръки, анализи и полезна информация с тематиката на проекта и други.

Във връзка с разработването и реализирането на проекта бяха организирани и осъществени две координационни срещи, които се състояха в град Ямбол, България и в град Трир, Германия.

На 17 и 18 Декември 2015, Ямболска търговско-промишлена палата, като водещ партньор по проекта “Success..ion”, бе домакин на координационна среща за стартиране на проекта. В координационна среща участие взеха 9 представители на партниращите организации. В рамките на два дни, участниците в координационната среща имаха възможност да разгледат детайлно проекта, да начертаят план-график за изпълнението на дейностите и да поставят крайни срокове за изпълнението на целите. В срещата се включиха интерактивно, представители на 2 от партньорите, които нямаха възможност да пътуват до Ямбол в този период на годината.

На 1-2 юни в гр. Трир, Германия, домакин на срещата бе Университетът в Трир, Германия, а срещата бе открита от професор Блок – декан на факултета „Предприемачество и иновации“. В координационна среща участие взеха 12 представители на партниращите организации от Германия, България, Испания, Гърция и Кипър.

Project “Making family business transfers successful through education and training” – SUCCESS…ION

Lecturers from Faculty of Economics and Faculty of Law and History at the South-West University of Neofit Rilski, Blagoevgrad, participate in the project “MAKING FAMILY BUSINESS TRANSFERS SUCCESSFUL THROUGH EDUCATION AND TRAINING”, also known as the “SUCCESS…ION” Project under its acronym, co-funded by Erasmus + on the European Commission. The project started in late 2015 and will end at the end of August 2017.

The project is coordinated by the Yambol Chamber of Commerce in Bulgaria. Its team includes nine partners from Bulgaria, Spain, Germany, Greece and Cyprus. These organizations combine experience in vocational training, business and entrepreneurial consulting, research and academic knowledge, e-learning and adult education, the provision of technical solutions in education and training.

Partner No Partner Institution (Full Name) Country NUTS III
P1 (LP) YAMBOL CHAMBER OF COMMERCE AND IN DUSTRY ASSOCIATION (YCCI) BULGARIA YAMBOL
P2 BUSINESS INFORMATION AND CONSULTING CENTRE SANDANSKI ASSOCIATION (BICC-SANDANSKI) BULGARIA SANDANSKI
P3 SOUTH-WEST UNIVERSITY OF NEOFIT RILSKI (SWU) BULGARIA BLAGOEVGRAD
P4 MILITOS CONSULTING S.A. GREECE ATHENS
P5 NORTH TREE LTD GREECE THESSALONIKI
P6 KNOWL SOCIAL ENTERPRISE FOR EDUCATION AND LIFELONG LEARNING (KNOWL) GREECE ATHENS
P7 R&DO LIMITED (RNDO) CYPRUS CYPRUS
P8 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE GRANADA EMPRESA (FGUGREM) SPAIN GRANADA
P9 UNIVERSITAET TRIER GERMANY TRIER

 “SUCCESS…ION” project aims to identify the needs of different generations of professional training in retransmission of the family business from one generation to another in a common European market and the needs of new knowledge consultants of family businesses that could be used in the implementation of this process.

The project includes the following activities: research status of the family business in each country of the consortium and Europe, a report on the needs of modern forms of vocational training for participants in different types of family businesses, preparation of a manual for the transfer of family businesses from one generation to another, development of virtual learning, development of an online database with information on recommendations, analysis and useful information to the theme of the project and others.

In connection with the development and implementation of the project two coordination meetings were organized and implemented. They took place in the town of Yambol, Bulgaria and in the city of Trier, Germany.

On 17 and 18 December 2015, the Yambol Chamber of Commerce, as a leading partner in the project "SUCCESS…ION", hosted a coordination meeting to launch the project. Nine representatives of the partner organizations attended the coordination meeting. Within two days, the participants had the opportunity to examine in detail the project to draw a schedule for implementation of activities and to set deadlines for achieving the objectives. Representatives from two of the partner organizations took the meeting interactively. They were unable to travel to Yambol at this time of year.

The University of Trier, Germany hosted the meeting on 1-2 June in Trier. The event was opened by Professor Block – dean of the faculty "Entrepreneurship and Innovation". Twelve representatives of the partner organizations from Germany, Bulgaria, Spain, Greece and Cyprus attended the meeting.

Последно модифициране: четвъртък, 23 юни 2016, 10:10