Научна конференция в Румъния

Вече трета година Правно-историческият факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” поддържа добри отношения с Военната академия на сухопътните войски „Николай Балческу” в гр. Сибиу, Румъния. Тази година, от 9 до 11 юни, проф. д-р Добринка Чанкова и гл. ас. д-р Гергана Георгиева продължиха традицията на факултета и участваха в XXII научна конференция на тема „Обучение, базирано на знания”, организирана под егидата на Националната организация на научните изследвания.

1

Във форума, който ежегодно се провежда на изключително високо ниво, взеха участие представители от институции на висшето образование и изследователски центрове в Румъния, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, България и Съединените американски щати с над 150 автори на статии. 

Общо тринадесет преподаватели от Правно-историческия факултет, сред които проф. д-р Габриела Белова, проф. д-р Добринка Чанкова,  доц. д-р Николай Марин, доц. д-р Валентин Василев,  доц. д-р Манол Станин, доц. д-р Димитрина Стефанова, гл. ас. д-р Диана Иванова, гл. ас. д-р Анна Христова, гл. ас. д-р Гергана Георгиева, ас. д-р Вероника Стоилова, ас. д-р Георги Михайлов, ас. д-р Ваня Вълкадинова и ас. д-р Николета Лазарова допринесоха за разнообразието от теми, като взеха участие с публикации.

Томсън Ройтерс ISI индексирането на предишните издания на конференцията, качеството на докладите, представяни всяка година, голямото участие и безупречната организация, правят събитието известно и признато в целия свят, допринасящо за развитието на високи постижения в областта на научните изследвания. 

 3

---------------

 

It has been three years since the Law and History Faculty of the South-West University “Neofit Rilski” started maintaining good relations with "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy in Sibiu, Romania. This year, from 9 to 11 June, Prof. Dobrinka Chankova, PhD and Chief Assist. Gergana Georgieva, PhD continued the tradition of the faculty and participated in the 22nd International Scientific Conference entitled “Knowledge-Based Organization” under the auspices of the National Authority for Scientific Research.

The forum, which is annually held at a very high level, was attended by participants from institutions of higher education and research centers from Romania, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Bulgaria and the United States of America with authors of over 150 papers.

A total of thirteen lecturers from the Faculty of Law and History, including Prof. Gabriela Belova, PhD, Prof. Dobrinka Chankova, PhD, Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD, Assoc. Prof. Valentin Vasilev, PhD,  Assoc. Prof. Manol Stanin, PhD, Assoc. Prof. Dimitrina Stefanova, PhD, Chief Assist. Diana Ivanova, PhD, Chief Assist. Anna Hristova, PhD, Chief Assist. Gergana Georgieva, PhD, Assist. Veronika Stoilova, PhD, Assist. Georgi Mihaylov, PhD, Assist. Vanya Valkadinova, PhD and Assist. Nikoleta Lazarova, PhD contributed to the variety of topics by taking part in the conference publications.

The Thomson Reuters ISI indexing of the conference previous editions, the quality of the papers presented every year, the large participation and the impeccable organization have made the event known and recognized throughout the world, contributing to the development of excellence in the field of research. 

Последно модифициране: сряда, 15 юни 2016, 13:40