СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ

На 21.04.2016 г. в Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, се проведе студентска научна сесия на тема „Предизвикателства пред стратегическото управление и управлението на човешките ресурси в публичната сфера“.

 

Участие с доклади в научната проява взеха тринадесет  студенти, които представиха актуални изследвания в областта на стратегическото управление и управлението на човешките ресурси в публичната сфера. Модератор на сесията беше гл.ас. д-р Гергана Кресналийска. Сред представените теми бяха – „Системи за управление на възнаграждението“; „Форми и системи на работната заплата“; “Burnout и Boreout eфекти и тяхното управление в организацията“; „Системи за подбор на персонала“; „Методи и техники за подбор на персонала“; „Публичен сектор, публична дейност, публичен мениджмънт“; „Оценка на трудовото изпълнение“ и други.

1 5

Научната сесия беше открита от проф. д-р Добринка Чанкова, ръководител на катедра Публичноправни науки и публичен мениджмънт“  и доц. д-р Валентин Василев.

 В работата на студентската научна сесия участие взе г-жа Олга Чернева, старши експерт в Института по публична администрация. Тя има повече богат опит на ръководни позиции в държавната администрация в областта на управлението на човешките ресурси. Участвала е в редица междуведомствени групи за консултиране изработването на нормативни актове в тази област на държавната служба. Има присъдени награди от конкурси, организирани от Института по публична администрация за най-добри практики в УЧР. Участвала е в работни групи и управляващи комитети на регионални центрове по развитие на човешките ресурси към Международния съюз по далекосъобщения. Лектор към Института по публична администрация по теми в областта на УЧР. Избрана е за медиатор към Националния институт за помирение и арбитраж. Завършила е квалификационен курс „Публична администрация” към Центъра за повишаване на квалификацията към УНСС и сертификационен курс „Мениджмънт в телекомуникациите” към Cable & Wireless College, Ковънтри, Великобритания.

11 

Г-жа Олга Чернева представи актуални моменти в регламентацията на управлението на човешките ресурси в държавната администрация. Участието е част от инициативите по реализацията на подписан меморандум за сътрудничество между ЮЗУ Н.Рилски и Института по публична администрация.

Последно модифициране: понеделник, 25 април 2016, 11:30